دکتر گوش و حلق و بینی ایرانی در استانبول آسیایی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

نام مجموعه / نام پزشکدکتر علی رحیمی
نوع خدمات پزشکیگوش و حلق و بینی
شهراستانبول بخش آسیایی
شماره همراه05334469292

دکتر گوش و حلق و بینی ایرانی در استانبول آسیایی

آقای دکتر علی رحیمی
4440497
داخلی 2133

05334469292

شناسه آگهی : 6176573159505446

نظرات